Google habarlarynda sahypaňyzy sanawlaşdyrmak - Semaltdan SEO syrlaryIň gowusy, Google News-da sahypaňyzyň aýratynlyklarynyň bolmagy, esasanam gowy sebäp bilen, size bolup biljek iň gowy zatlaryň biridigine ynanyň. Bu makala, sahypaňyza Google News-da görkezilmegiň iň gowy taraplaryny bermekde ulanýan gowy gözlenen we subut edilen tejribelerimizi görkezer.

Google iň meşhur gözleg motoryna öwrülmegini dowam etdirýärkä, web sahypasynyň eýeleri olary iň esasy gollanma hökmünde ulanýarlar. Web sahypasynyň eýeleri, Google-da agdyklyk etmek we gözleg motoryndan öz sahypalaryna has köp traffik getirmek üçin elinden gelenini edýärler.

Google News-da çykyş etmek, web sahypaňyzyň mazmunyna has köp üns bermek üçin gök aýda bir gezek mümkinçilikdir. Bu, Google-yň iň esasy hekaýalarynda görkezilmek bilen baglanyşykly mümkinçilikleriň köpelmegi bilen baglanyşyklydyr.

2019-njy ýylyň ahyrynda Google Google News-da sanawda görkezilmek üçin syýasatlaryny üýtgedýär. Indi saýtlardan URL-lerini tabşyrmagy talap etmedi, ýöne iň köp hekaýa ýagdaýy ýa-da Google platformasynyň Täzelikler gözleg sahypasy üçin saýtlaryň awtomatiki usulda hasaplanýandygyny köpçülige habar berdi. Esasy talap, ýokary hilli mazmuna eýe bolmak we Google News Content syýasatlaryna laýyk gelmek bilen üýtgedi.

Bular iki sany ajaýyp maslahatdy, ýöne web ussatlaryna näme etmelidigini takyk aýtmadylar. Şonuň üçin “Semalt” -yň geçmişden “Google News” -a girmegi meýilleşdirýän müşderileri üçin amaly maslahatlar we maslahatlar bar we bu strategiýalar häzirem hereket edýär.

Google News-iň esaslary bilen tanyşalyň.

Google habarlary näme?

Google News dünýädäki müňlerçe web sahypalaryndan täzelikleri we sözbaşylary ýygnamak we jemlemek üçin düzülen awtomatiki dik gözleg motorydyr. Collectedygnalan sözbaşylaryň we täzelikleriň hemmesi Google tarapyndan bu habarlaryň we sözbaşylaryň Google News platformasynda görkeziliş tertibini saýlamakda käbir faktorlar bilen seljerilýär.

Google-yň hasaplaýan käbir faktorlary:
  • Ulanyjynyň islegi
  • Mazmuny tazelik
  • Ulanyjy gyzyklanmasy
  • Mazmunyň ýerlikliligi
  • Hoster eýesi sahypasynyň ygtyýarlygy
Ulanyjylar “Google News” platformasyna gönüden-göni girip bilerler https://news.google.com/Şeýle hem, Google esasy gözleg motory sahypalarynda Täzelik makalalaryny aýratyn görkezýär. “Google News” -yň baş ekranynyň görnüşine mysal.

Google News-da görkezilen netije gözlegiň ýerleşýän ýerine we ulanyjynyň şahsy islegine täsir edýär.


Web sahypasynyň Google habarlaryna girmegi näme üçin möhüm?

Istichliumumy nukdaýnazardan Google News-a girmek gaty gowy zat. Web sahypaňyzyň umumy elýeterliligini, görnükliligini we netijede bir sahypa geçýän traffigi ýokarlandyrýar. Aslynda, her kimiň näme üçin Google News-da bolmak isleýändigi barada has çylşyrymly jogap bar.

Edelmanyň ynamy bilen 2016-njy ýylda geçirilen gözlegde, adamlaryň 60% -den gowragynyň beýleki habar beriş serişdelerine garanyňda Google News-a ynanýandygyny görýäris. Aboveokarda agzalan beýleki peýdalar bilen utgaşdyrylanda, bu ynam derejesi islendik işi täze mümkinçilikler dünýäsine açýar. Bu artykmaçlyklar, täsirleriň, girdejileriň ýa-da traffigiň adaty gözleg ölçeglerinden çykýar.

Onlaýn gatnaşygy bolan bir iş hökmünde, ynam siziň markaňyz bilen bäsleşigiň arasyndaky tapawudy kesgitläp biler. Ynam, gelýänleriň syýahatynyň öňünden basmakdan we basmakdan soňky döwürlerinde ulanyjylaryň özüni alyp barşyna täsir etmekde möhüm ähmiýete eýe.

Köp kärhanalar üçin Google News-da çykyş etmek, öz pudagynda abraý hökmünde has köp tanalmagyň başga bir usulydyr. Google-yň täze ýa-da Iň ýokary hekaýalaryna girmek, Google-yň sahypaňyzy ygtyýar hökmünde baglanyşdyrmagyna meňzeýär.

Google habarlaryna girmek

Google bilen baglanyşykly ähli zatlarda bolşy ýaly, onuň görkezmelerine we öňdebaryjy tejribesine eýerip, mazmunyňyzy Google-yň Täzelikler bölüminde ýokary derejä çykaryp bilersiňiz. Ine, mazmunyňyzyň Google News-a girmek ähtimallygyny ýokarlandyrýan käbir görkezmeler.

Umumy görkezmeler

Mazmunyň görnüşleri

Göz öňüne getirişiňiz ýaly, islendik mazmuny Google News-a ýetirmek üçin öz wagtynda, ýerlikli we Google diňleýjileri üçin gyzykly bolmaly. Iş mahabaty, Maslahatlar, Maslahat we ş.m. ýaly mazmunlar adatça Google News-da görkezilmeýär.

Özboluşlylygy we okalmagy

Hiç hili ýagdaýda köpeldilen ýa-da nädogry mazmunly google tapyp bilmersiňiz. Bir sahypa Google News-da bolmak hukugyna eýe bolsa-da, özbaşdak döredilen we ýygnalan mazmunyň garyndysy bar bolsa, web sahypasynda aç-açan beýan edilmeli. Şeýle etmeseňiz, mazmunynyň hiç biri Google News-a girip bilmez.

Şeýle hem, Google News üçin göz öňünde tutulmaly mazmun gowy ýazylmalydyr we aşa köp mahabat ýa-da baglanyşyksyz wideo ýaly gereksiz zatlardan daşda durmalydyr.

Tejribe we ynam

Adatça, Google News üçin göz öňünde tutulýan pudaga uly abraý we ynam döredýän mazmun. Mazmuny, işiň şahsy tejribesine we bu ugurdaky tejribesine esaslanýan anyk pikirleri hödürlemeli. Mazmuny ýerli salgy, awtorlyk hukugyny we aragatnaşyk belgileri ýaly ynam görkezijileri bilen goldanmaly.

Tehniki görkezmeler

Google News-a goşmak üçin Google makalalary tapmak we gözlemek üçin algoritm esasly usuly ulanýar. Makalanyň ýa-da web sahypasynyň göz öňünde tutulmagy üçin ýerine ýetirilmeli birnäçe tehniki şert bar. Ine, şu faktorlaryň käbiri:
  • URL-ler we labyr baglanyşyklary mazmunyň beýany bolmaly. Olar üýtgeşik we hemişelik bolmaly.
  • Mazmun diňe HTML formatlarynda berilmelidir. PDF we JavaScript ýaly beýleki mazmun formalaryny gözläp ýa-da görkezip bolmaz.
  • Mazmunyň ýerleşýän domeni gözleg motory botlary arkaly elýeterli bolmaly.

Hil görkezmeleri

Google-yň hemme ýerinde hil ýazyldy. Mazmunyňyzy SERP ýa-da Google News-a öwürmek üçin ýokary hilli bolmaly. Hünärmenler hökmünde elmydama mazmuna obýektiw seredýäris we şol bir mowzukdaky mazmuny bolan beýleki ýokary derejeli saýtlar bilen deňeşdirýäris. Mazmunymyzyň esasy talaplar hasaplanýanlardan ýokarydygyny kepillendirýäris. Gözleg motory botlaryndan we mazmunymyzyň çuňlugy, üýtgemegi, pikiri, tejribesi, ynamy we statistikasy boýunça bäsdeşligimizi ýeňmäge synanyşýarys.

Googleöne mazmunyňyzy Google News-da almaga synanyşmak gowy strategiýa däl we esasanam Google News diňe Täzelikleriň mazmuny üçin döredilenligi sebäpli şowsuz bolarsyňyz. Köp halatlarda görkezilen mazmun senagata we kompaniýa bitarap bolar. Google marketing ýa-da haýsydyr bir marka üçin PR platformasy hökmünde işlemek islemeýär.

Google habarlary we maslahatlary

Mazmunyňyzy Google News-da görkezmek we ýerleşdirmek üçin ulanýan birnäçe taktikamyz bar. Ine, ulanýan käbir amaly düşünjelerimiz:

Esasy zatlary dogry ýerine ýetiriň

Mazmunyňyzyň laýyklygyna oňyn täsir edip biljek serhet meýdanlary bar, esasy zatlary näderejede ýerine ýetirýärsiňiz. Habar mazmuny anyk bellik edilmelidir.
  • Täzelik belligi bilen özboluşly bukjany edin.
  • Google News-a çykarmagy meýilleşdirýän her bir mazmunda mazmun mowzugyny beýan edýän düşündirişli URL bolmaly.
Habar mazmuny çalt elýeterli bolmaly, çalt ýüklenmeli we baý maglumat çeşmesi bolmaly. Mazmuny şeýle hem derwaýys, gymmaty bolmaly, hakykat bolmaly we gaty köp satuw äheňinden garaşsyz bolmaly. Google News-da çykyş etmek isleseňiz, habarlary ýygy-ýygydan we yzygiderli çap etmeli. Bu hepdelik ýa-da gündelik edilip bilner.

Aýratyn bolmak isleýän mazmunyňyzy okamak we paýlaşmak aňsat bolmaly; ulanyjylar bilenem gatnaşmaly.

Üýtgeşik sahypa kartasyna eýe bolmak

“Google News” üçin özboluşly sahypa kartalaryny döretmek we olary Google-a ibermek bilen, habar mazmunyna laýyk gelýän zatlary gözegçilikde saklap, Google-yň görkezmelerinden ýokary bolup, gowy netijeleri berjek makalalary belläp bileris.

Sahypa kartaňyz Google-a tabşyrylsa, Google-yň gözleg netijelerinde görkezilen mazmuny tapmak mümkinçiligini çaltlaşdyryp bileris.

Çaltlaşdyrylan ykjam sahypalar

Çaltlaşdyrylan ykjam sahypalar (AMP), sahypanyň haýal ýüklenmegine sebäp bolup bilýän, tekst däl mazmunyň ähli görnüşlerinden diýen ýaly aýrylan web sahypalarynyň wersiýalarydyr. Google has ykjam dost bolmaga çalyşýarka, AMP-ler Google News-da görkezilmek isleýän web sahypalarynyň eýeleri üçin goşmaça artykmaçlykdyr.

Adamlar ýolda aňsatlyk bilen siňdirilip bilinjek mazmuny okamagy makul bilýärler. Jübi enjamlary we planşetleri ýolda ulanmak has amatly bolansoň, Google News-da ýerleşdirilen habarlar ykjam bolmaly.

Netije

Google News-da sanawa girmegiň köp peýdasynyň bardygyna şek ýok. Diňe, islendik bäsdeşlik gözleg netijeleriniň başyna islendik web sahypasynyň giriş nokady bolup biler. Google News-da peýda bolmagyň ähmiýetini ýa-da görkezilmegi meýilleşdirýän mazmunyň diňe mazmun täzelikleri bolmalydygyny ýeterlik derejede belläp bilmeris.

Mazmuny takyk, özboluşly, öz wagtynda we Google News diňleýjileri üçin gyzykly bolmaly. Biziň kesgitlän ähli görkezmelerimize we iň oňat tejribelere eýerýändigiňize göz ýetiriň. Dogry ýerine ýetirilse, aýratynlyk gazanmak üçin has gowy mümkinçilik bar.

Muny synap göreniňizde haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, Semalt bilen hemişe maslahatlaşyp bilersiňiz. Başga tarapdan, Semalt Sahypaňyzy dolandyrmaga we Google News üçin ajaýyp bolmagy üçin web sahypaňyzy döretmekde bilimlerini ulanyp biler.

mass gmail